Prenumerata

Wpłaty na prenumeratę przyjmowane są na okresy kwartalne. Cena prenumeraty krajowej wynosi 80 zł; kwartalnie 20 zł.

Wpłaty na prenumeratę przyjmują:
a) jednostki kolportażowe „RUCH" S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora. Dostawa egzemplarzy następuje w uzgodniony sposób;
b) od osób lub instytucji zamieszkałych lub mających siedzibę w miejscowościach, w których nie ma jednostek kolportażowych „RUCH", wpłaty należy wpłacać na konto „RUCH" S.A. Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy w PBK XIII Oddział Warszawa 1110-1053-16551-2700-1-67 lub w kasach Oddziału, ul. Towarowa 28, czynnych codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

Cena prenumeraty ze zleceniem dostawy za granicę jest o 100% wyższa od krajowej. Wpłaty przyjmuje „RUCH" S.A. Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy. Dostawa odbywa się pocztą zwykłą w ramach opłaconej prenumeraty, z wyjątkiem zlecenia dostawy pocztą lotniczą, której koszt w pełni pokrywa zamawiający.

Terminy przyjmowania wpłat na prenumeratę krajową i zagraniczną ze zleceniem dostawy za granicę od osób zamieszkałych w kraju:
do 5 XII - na I kwartał roku następnego,
do 5 III - na II kwartał roku bieżącego,
do 5 VI - na III kwartał roku bieżącego,
do 5 IX - na IV kwartał roku bieżącego.

Zlecenia na prenumeratę dewizową, przyjmowane od osób zamieszkałych za granicą, realizowane są od dowolnego numeru w danym roku kalendarzowym. Informacje o warunkach prenumeraty i sposobie zamawiania udziela „RUCH" S.A. Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy, Warszawa ul. Towarowa 28, tel. 620-10-39,620-10-19,620-12-71 w 2442, 2366.

Prenumeratę można również zamówić bezpośrednio w Redakcji „Przeglądu Religioznawczego" wpłacając należność (za cały rok lub kwartalnie) na adres: Polskie Towarzystwo Religioznawcze, 00-959 Warszawa, skr. poczt. 151, konto: BANK MILLENNM S.A. 06 1160 2202 0000 0000 5515 6254.


W razie pytań prosimy o kontakt na adres redakcja@ptr.edu.pl