Od badań socjograficznych do analiz socjologicznych. Orientacje teoretyczno-metodologiczne badań naukowych ZSR i ISKK SAC pod kierownictwem Witolda Zdaniewicza

  • Elżbieta Firlit Zakład Socjologii IFSiSE Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: socjografia instytucji kościelnych i praktyk religijnych, Zakład Socjologii Religii SAC, orientacje teoretyczno-metodologiczne, socjologiczne badania religijności

Abstrakt

W artykule omówiono główne nurty badawcze (wraz z ich zapleczem teoretycznym i metodologicznym) w działalności naukowo-badawczej Zakładu Socjologii Religii SAC i Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC w ponad 40-letnim okresie kierowania tymi instytucjami przez ich założyciela Ks. prof. Witolda Zdaniewicza. Jego naukowo-badawcza działalność rozciąga się na całe drugie półwiecze XX w. i kilkanaście lat XXI wieku. W tym długim okresie zmieniał się kontekst polityczno-społeczny w Polsce i na świecie, zachodziły dynamiczne zmiany kulturowe, cywilizacyjne i instytucjonalne. To wszystko oddziaływało na sytuację katolicyzmu w Polsce, który – zarówno w wymiarze instytucjonalnym, jak i wspólnotowym oraz aksjologicznym – był przedmiotem rozlicznych przedsięwzięć i projektów badawczych pod auspicjami Zdaniewicza. W ich realizacji odwoływano się do socjologicznego zaplecza teoretycznego i metodologicznego, aktualnych trendów badawczych w światowej socjologii religii, metod zbierania i analizy danych oraz zapewniano technologiczne zaplecze warsztatu badawczego. W artykule odwołuję się przede wszystkim do perspektywy socjologicznej i głównych nurtów teoretyczno-metodologicznych, jakie można wyodrębnić w projektach badawczych zrealizowanych przez Zespoły naukowe pod kierownictwem Zdaniewicza. Ujęcie to nie jest  wyczerpujące, jest zaledwie przyczynkiem do analizy bogatej spuścizny naukowo-badawczej pozostawionej przez Księdza Profesora.

Opublikowane
2019-08-08