Zasady etyczne

W trosce o najwyższą jakość publikowanych artykułów naukowych Redakcja, Redaktorzy tematyczni oraz Rada Naukowa czasopisma „Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review” na wszystkich etapach pracy z tekstami naukowymi dbają o przestrzeganie prawa własności intelektualnej, rzetelność prezentowanych na łamach pisma badań naukowych i przestrzegają standardów etycznych ustalonych przez Committee on Publication Ethics (COPE). Standardy te wyznaczają ostateczne i niepodważalne reguły rządzące procesem recenzowania i redagowania nadesłanych tekstów naukowych. Redakcja, Redaktorzy Tematyczni oraz Rada Naukowa czasopisma „Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review” oświadczają, że na ich przestrzeganie nie mają wpływu żadne relacje ze sferą biznesu. W związku z powyższym, ustala się następujące obowiązki zaangażowanych w proces publikacji stron:

I. OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Recenzenci wszystkich tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma „Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review” zobowiązują się do:

1. Rzetelnego, obiektywnego recenzowania przedstawionych im artykułów naukowych, w zgodzie ze standardami etycznymi, powstrzymując się od wszelkich form nienaukowej krytyki;

2. Dołożenia wszelkich starań, by podnieść wartość naukową recenzowanych artykułów naukowych;

3. Powstrzymania się od sporządzenia recenzji, jeśli dziedzina, jakiej dotyczą recenzowane artykuły naukowe nie mieści się w ich naukowych kompetencjach lub/i istnieje konflikt interesów pomiędzy Autorem/Autorką a Recenzentem/Recenzentką;

4. Poinformowania Redakcji w sytuacji odkrycia jakichkolwiek naruszeń standardów etycznych w recenzowanych artykułach naukowych, w tym przede wszystkim plagiatów i autoplagiatów;

5. Przestrzegania reguł poufności dotyczących wszystkich informacji związanych z procesem recenzowania.

II. OBOWIĄZKI AUTORÓW

Autorzy wszystkich tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma „Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review” zobowiązują się do:

1. Oświadczenia, że wszystkie zawarte w nadesłanych przez nich artykułach naukowych dane są oryginalne i prawdziwe;

2. Oświadczenia, że nadesłany tekst naukowy nie został skierowany do procesu recenzowania w innym czasopiśmie naukowym;

3. Współpracy z Redakcją czasopisma w procesie wymiany informacji dotyczących recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych;

4. Ujawnienia danych o miejscu wcześniejszego opublikowania tekstu naukowego, jeśli jest on w całości lub w części przedrukiem;

5. Ujawnienia źródeł finansowania badań naukowych, których wyniki są prezentowane w nadesłanych artykułach naukowych;

6. Ujawnienia pełnej listy autorów nadesłanych artykułów naukowych;

7. Uzyskania zgody na publikację innych objętych prawem autorskim elementów artykułu naukowego (np. ilustracji, zdjęć);

8. Ujawnienia informacji o każdym potencjalnym konflikcie interesów, jaki może się pojawić w procesie recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych.

9. Wyrażenie przez Autora/Autorkę woli publikacji artykułu naukowego w czasopiśmie „Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review” jest równoznaczne z oświadczeniem, o którym mowa w punktach 1 i 2.

III. OBOWIĄZKI REDAKCJI

Członkowie redakcji czasopisma „Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review” zobowiązują się do:

1. Decydowania o publikacji nadesłanych tekstów naukowych, biorąc pod uwagę wyłącznie ich wartość naukową, bez względu na pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, płeć, obywatelstwo i światopogląd Autora/Autorki;

2. Podejmowania obiektywnych decyzji o przyjęciu artykułów naukowych do druku i udzielania ich Autorom/Autorkom tekstów naukowych wraz z uzasadnieniem;

3. Informowania na stronie internetowej czasopisma o regułach recenzowania nadesłanych tekstów naukowych;

4. Zachowania pełnej anonimowości w procesie recenzowania tekstów naukowych i nieujawniania treści recenzji osobom trzecim;

5. Wycofania się z procesu redagowania tekstu naukowego, jeśli istnieje konflikt interesów z jego Autorem/Autorką;

6. Informowania Autorów o wszelkich sugestiach zmian w tekstach naukowych, wyłączywszy adiustację i korektę.

IV. INFORMACJE DODATKOWE 

1. W przypadku wykrycia nieuczciwych praktyk w opublikowanym artykule, redakcja po uprzednim kontakcie z autorem wycofuje tekst oraz publicznie informuje o tym fakcie na stronie internetowej czasopisma.

2. Redakcja korzysta z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, zapewniającego wsparcie w zakresie przeciwdziałania naruszeniom przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udostępnionego nieodpłatnie uczelniom przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.