Dla autorów

Uwaga

Do zgłoszenia proszę załączyć następujące pliki:

- artykuł przygotowany według wymagań redakcji;

- artykuł niezawierający informacji umożliwiających identyfikację autora (na potrzeby recenzji);

- oświadczenie dotyczące oryginalności artykułu;

- oświadczenie dt. współautorstwa artykułu (w sytuacji, gdy współautor lub współautorzy istnieją).

 

Wskazówki techniczne dla autorów:

• Materiały do druku należy przesyłać drogą elektroniczną w formacie doc, docx przez Public Knowledge Project Open Journal Systems lub – wyłącznie w wyjątkowych przypadkach – na adres: redakcja@ptr.edu.pl.

• Artykuł powinien zawierać:
- informacje o autorze (dokładna afiliacja, ORCID, adres e-mail, telefon);
- tytuł w języku polskim;
- tytuł w języku angielskim;
- abstrakt w języku polskim;
- abstrakt w języku angielskim;
- słowa kluczowe w języku polskim oraz angielskim;
- treść właściwą (może być podzielona na podrozdziały - w części wstępnej powinny zostać zawarte informacje o źródłach i metodologii tekstu);
- bibliografię.

• Recenzja powinna zawierać:
- w tytule: imię i nazwisko autora recenzji, następnie skrót: (rec.), dwukropek, imię (imiona) i nazwisko autora publikacji, przecinek, tytuł publikacji, przecinek, nazwa wydawnictwa, przecinek, rok i miejsce wydania, przecinek, liczba całkowita stron publikacji;
- treść właściwą.

• Sprawozdań nie publikujemy.

• Tekst powinien mieć postać znormalizowanego komputeropisu: czcionka TNR 12 pkt, odstęp 1,5 wiersza, wyjustowany.

• Artykuł nie powinien przekraczać 15 stron; artykuł recenzyjny 10 stron; omówienia, recenzje 5 stron.

• W artykułach nie należy stosować żadnego formatowania, ani wyróżnień graficznych.

• Do cytatów należy stosować tylko cudzysłów.

• Kursywą należy wyróżniać wyrażenia obcojęzyczne.

• W czasopiśmie obowiązuje standard redagowania przypisów śródtekstowych APA Style.

Styl formatowania APA:

• Odsyłacze do cytowanej pracy powinny znajdować się w tekście.

• W przypadku prac jednego autora: (Nowak, 2010), Nowak (2010) lub (Nowak, 2010, s. 10) i Nowak (2010, ss. 10–11).

• W przypadku prac dwóch autorów: (Nowak, Kowalski, 2005, ss. 5–6) lub Nowak, Kowalski (2005).

• Dla prac trzech lub więcej autorów: (Nowak i in., 1998) lub Nowak i in. (1998, ss. 5–6).

• Gdy powołujemy się na kilka prac, należy oddzielać je za pomocą średnika: (Nowak, 2010; Kowalski, 2012; Lewandowski i in., 1998).

Zapis bibliograficzny

Książka:
• Nazwisko, X. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Książka napisana pod redakcją:
• Nazwisko, X. (red.). (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Rozdział w pracy zbiorowej:
• Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: Y. Nazwisko, B. Nazwisko (red.), Tytuł książki (s. strona początku–strona końca). Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Artykuł w czasopiśmie:
• Nazwisko, X. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, numer, strona początku–strona końca. DOI: xxxxxx.

Artykuł prasowy:
Nazwisko, X. (rok.miesiąc.dzień). Tytuł artykułu. Tytuł gazety, numer, strona początku–strona końca.

Źródło internetowe:
Nazwisko, X. (rok). Tytuł tekstu. Pobrane z: adres strony internetowej.

Więcej informacji na temat stylu przypisów APA - Oficjalny serwis American Psychological Association.